HEIDELBERGSE CATECHISMUS PDF

Het gebed Zowel de vraag-en-antwoordvorm als de genoemde driedeling kwamen reeds in eerdere catechismussen voor. Ursinus gebruikte dus veel bekend materiaal bij de samenstelling van de Catechismus. Theologie[ bewerken brontekst bewerken ] De Heidelbergse Catechismus is ontstaan in het graafschap de Pfalz , een gebied dat toen gereformeerd was in het Heilige Roomse Rijk. Voor de theologie van de catechismus betekende dit dat men zich moest verhouden tot het Rooms-katholicisme, het Lutheranisme en de wederdopers.

Author:Kajigar Vushicage
Country:Turkmenistan
Language:English (Spanish)
Genre:History
Published (Last):12 July 2005
Pages:136
PDF File Size:8.26 Mb
ePub File Size:5.29 Mb
ISBN:528-8-29416-765-4
Downloads:99137
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:YonrisVraag 6: Heeft God de mens dan zo slecht en verkeerd geschapen? Antwoord: Nee, God heeft de mens goed1 en naar zijn beeld geschapen2, dat wil zeggen: in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God, zijn Schepper, naar waarheid kennen, Hem van harte liefhebben en met Hem in de eeuwige heerlijkheid leven zou, om Hem te loven en te prijzen3. Vraag 7: Waaruit komt deze verdorven aard van de mens dan voort?

Antwoord: Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs1; want daar werd onze natuur zo verdorven, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden2. Vraag 8: Maar zijn wij zo verdorven, dat wij helemaal onbekwaam zijn tot iets goeds en uit op elk kwaad? Antwoord: Ja1, behalve wanneer wij door de Geest van God opnieuw geboren worden2.

Terug naar Inhoud Zondag 4 Vraag 9: Doet God de mens dan geen onrecht, dat Hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Antwoord: Nee, want God heeft de mens zo geschapen, dat hij dit kon doen1. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen, op ingeving van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid, van deze gaven beroofd2.

Antwoord: Beslist niet, maar God vertoornt Zich verschrikkelijk, zowel over de zonde die ons aangeboren is als over de zonden die wij doen. Hij wil die dan ook door een rechtvaardig oordeel in tijd en eeuwigheid straffen1, want Hij heeft gezegd: Vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen, Galaten 3: Vraag Maar God is toch ook barmhartig?

Antwoord: God is wel barmhartig1, maar Hij is ook rechtvaardig2. Daarom eist zijn gerechtigheid dat de zonde, die tegen de allerhoogste majesteit van God begaan is, ook met de zwaarste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft wordt3.

TU SCENDI DALLE STELLE SPARTITO PDF

Heidelbergsecatechismus.eu welkom!

.

D-LINK DP-300U MANUAL PDF

Alle vragen

.

ROBA ESTE LIBRO ABBIE HOFFMAN PDF

Catechismus

.

INTRODUCTION TO INTERNATIONAL DISASTER MANAGEMENT BY DAMON P.COPPOLA PDF

Heidelbergse Catechismus

.

Related Articles